• Industrietor Rolltor
  • Industrietor Rolltor
  • Industrietor Rolltor

Nasze zakłady


Nasze zakłady

Dział sprzedaży na Europę
Dział Sprzedaży na pozostałe kraje

Imensazan Qeshm Co.
Pan Dr. Vafadar
ImenSazan Building (No. 12), West 29 St., Kordestan Highway,
Teheran

Telefon: +98 21 88333733
Faks: +98 21 88333735
mah_vaf@yahoo.com